مراسم عبادی سیاسی نمازدشمن شکن جمعه این هفته شهرستان گراش باحضورگسترده امت ولایی این شهرستان وبه امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدباقربخشایش پور امام جمعه گراش درمحل عاشقان الله برگزارشد.در این مراسم و خطبه آغازین خطیب جمعه گراش باتوصیه خودونمازگزاران به تقوای الهی و حفظ ورعایت حقوق وحرمت دیگران اشاره ومتعاقب مباحث هفته های پیشین درموردنهضت […]

مراسم عبادی سیاسی نمازدشمن شکن جمعه این هفته شهرستان گراش باحضورگسترده امت ولایی این شهرستان وبه امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدباقربخشایش پور امام جمعه گراش درمحل عاشقان الله برگزارشد.در این مراسم و خطبه آغازین خطیب جمعه گراش باتوصیه خودونمازگزاران به تقوای الهی و حفظ ورعایت حقوق وحرمت دیگران اشاره ومتعاقب مباحث هفته های پیشین درموردنهضت کربلاوقیام عاشورا واهداف الهی آن سخن گفت وبه انگیزه پنجم ماه صفرالمظفر وسالروزشهادت دخت نازدانه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) گفت: امام حسین(ع) دارای سه دخترباسامی فاطمه کبری.فاطمه صغری وفاطمه صغیره(رقیه) بودند که فاطمه کبری همان حضرت سکینه خاتون وشاعره وادیبه بزرک بودکه مرآثی بسیاری دررثای شهادت اباعبدالله(ع) سروده است وبعدازواقعه کربلاپنجاه سال زندگی نمود.فاطمه صغری درزمان نضت عاشورابیماربود واین بزرگوار تا عهدحضرت امام صادق(ع) درقیدحیات بوده است وسومین دختر حضرت سالارشهیدان فاطمه صغیره بوده که به رقیه ملقب شد ودرقیام عاشورا . پدررا ملازمت میکرد وهمیشه باحضرت بود حتا در روزعاشورا دربین صفوف دست پدرراگرفته بود.حجت الاسلام بخشایش پور به سیزذهم مهرماه وتقارت آن باروزتبعیدحضرت امام خمینی(ره) ازنجف به پاریس نیز گریزی تفصیلی زد واظهارکرد:آنچه دراین انقلاب برای ما وبعنوان یک اثرعملیاتی قابل توجه میباشد صرفااسلامی بودن آن نبوده بلکه جنبه ی الهی بودن آن نیزحائزتوجه واهمیت میباشد .چه پیروزی انقلاب مقدس اسلامی ایران حسب اراده ی الهی و وسیله ی خدای بزرگ تسبیب اسباب گردیدوآنچه باورواعتقادمارانسبت به الهی بودنش تثبیت مینماید نکته ایست که هرگاه درهرعصروجریان وموضوعی که خصم واستکبار خصومت ورزد خدای بزرگ آنرابه نوعی فرصت تبدیل نموده وشکست دشمن بامشیت الهی محقق میشود که درمسئله ی انقلاب اسلامی نیزازروزنخست براین موضوع شاهدبودیم که نظام استکباری شاهنشاهی بخاطرایجادفاصله بین بنیانگذارانقلاب وکانون مرجعیت شیعه .ایشان را ازنجف اشرف به پاریس تبعیدتابخیال خام خود ارتباط ارادتمندان امام باآنحضرت ضعیف و بامحدودکردن امام(ره) وارتباط ایشان باامت بزرگ اسلامی . حضرت امام بفراموشی سپرده شود که این ترفندشیطانی رژیم سفاک شاهنشاهی برای ساقط کردن وبراندازی نهضت حضرت امام(ره) بود ولی با اراده ی ذات اقدس احدیت به فرصتی عظیم جهت تداوم نهضت بدل شدزیرا امام از عراق فاقدرسانه خارج وبه کانون رسانه های جهانی ودرقلب اروپا قرارگرفتند تاپیام عدالتخواهی امام درسراسرجهان وصول شود واین مشیت الهی بود که امام رادرموقعیتی قراردادکه ندای اسلامیتش بگوش جهانیان برسد هرچند دشمن دراین مسیربه ترفندی خصمانه مترصدبود ولی خواست خدا یاری امام (ره) بود همچنانکه درسیزدهم مهرماه 1344 ودرجریان سرکوب نهضت حضرت امام نیزهمین اتفاق افتاد وایشان را ازترکیه به نجف تبعیدکردند.علی ایحال آنچه برای مادراین چهل سال قابل تامل میباشد این نیست که مابخواهیم صرفایک نقل تاریخی داشته باشیم یاتاریخ رابازخوانی کنیم بکه این اتفاقات واقعی مبین مبنای فکری واعتقادی وآرمانی مانسبت به این انقلاب مقدس میباشدکه قراراست برای جهانی کردن تفکرامامت وولایت ونیزحاکمیت اسلام برزمین باشد وعلیهذا بایدبرروی این اصل اعتقادی تمرکزنمود….ولذامگرمیشودانقلابی که اینسان بنابرمشیت الهی پیش میرود امامین این انقلاب گزینش خدایی نباشند؟؟ ومگرمیشوددراین برهه اززمان که دشمنان خدا دراندیشه بلعیدن دین خدامیباشند مدیریت این انقلاب رهاشده باشد؟؟ وامروز که مدیریت زمان توسطآخرین ذخیره ی الهی درحرکت است رهبرمعظم انقلاب اسلامی به عنوان نائب برحق امام زمان (عج) خط دهی می نماید که دشمنان اسلام نیزازبدو نهضت امام خمینی به این مسئله پی برده اند وملت ما انتخاب شده است تا سختیها و تلاشهای انبیا وائمه معصومین(ع) راتداوم دهند وبا به ثمررسیدن انقلاب نتیجه حاصل کنند ولذاهرتوطئه وفتنه انگیزی که بخواهد مانع تعالی انقلاب شود زیرگامهای راسخ وپرتوان این ملت له خواهدشد(تکبیرنمازگزاران) حجت الاسلام بخشایش پوربا اشاره به پیروزیهای اخیر انصارالله یمن واسارت هزاران تن ازسربازان رژیم سفاک وتکفیری سعودی ازاین عمل بعنوان زبونی وذلت استکبار وبالاخص آمریکاواسراییل یادنمود.نماینده ولی فقیه درشهرستان گراش باگرامیداشت هفته نیروی انتظامی وتهنیت این هفته به سبزپوشان راست قامت نیز عنوان نمود:چون حوزه فعالیت نیروی انتظامی دربخشنامه خلاصه نمیشود وبفرموده ی مقام عظمای ولایت هرچیزیکه به اقتدارنظام مرتبط باشد بی ارتباط بانیروی انتظامی نیست افزود: نیروی انتظامی بعنوان میراث دار اقتدارنظام اسلامی باید درمقابله باضدارزشها نیروی خود را دوچندان کند. وی دربخش اختتامیه خطبه هابه بی حجابی وبی عفتی برخی از مسافرین نیز اشاره وتصریح نمود: این بی حجابیها و پرده دریها دهن کجی بخون شهداست.وی باانتقادشدیدازضعف فرهنگی بعضی ازدستگاههای مرتبط باحجاب وعفاف گفت: از26 دستگاه متولی این موضوع تنها دستگاه قضا.نیروی انتظامی وبسیج وسپااه فعلند ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامی دراین مسیرنقشی ایفا نمینماید. امام جمعه گراش بابیان برخی مشکلات موجود درباب عفاف وحجاب ازشهروندان نیزخواست به رعایت امربمعروف ونهی ازمنکرمراعی باشند . وی ختم کلام رابه شورای اسلامی شهر وجلسات منعقده تخصیص وگفت :: باید دست کسانی که بنحوی ازاختلاف وتشتت بهره میبرند قطع نمود. وی باتاکیدبروحدت وانسجام در شورای اسلامی شهراز حضور مستمرخود درجلسات این شوراخبرداد وگفت :درآستانه انتخابات به وحدت و آرامش افزونی نیازداریم ولذا کسانیکه درفضای مجازی بنگارش ونشرمطالب مشغولند نیمه های پر رابنگرند که صواب تراست. حجت الاسلام بخشایش پور دربخش دیگری ازخطبه ها به موضوع شورای اسلامی شهرگراش نیزاشاره وبیان نمود: برحسب اختلافات سلیقه ای موجود دربین اعضای محترم شورا که بعضا موجب تعویق جلسات میگردید وبااین روش شورا ی شهررو به انحلال میرفت مابراساس وظیفه ی ذاتی که درراستای انسجام ووحدت شهرستان داشته ومنافع ومصالح مردم رامدنظر داریم وبنا به پیشنهاد اعضای شورای اسلامی شهر براین بنا شدکه حضورخودرادرجلسات شورا ی مذکورمستمر کرده وکمافی السابق درکنار مسئولین باشیم . وی باتاکیدبراینکه باید دست افرادی که ازاختلاف افکنی وتشتت بهره میبرند قطع نمودافزود:ماهرچه به انتخابات نزدیک میشویم نیازمان به وحدت وانسجام بیشتر است ولذا اجماع شورای تامین شهرستان وهدف قطعی آنها نیزوحدت شورا وحل مشکلات عامه ی میباشد وبه همین دلیل ازافرادی که درفضای مجازی مطلب نوشته ونشرمیدهندتقاضادارم نیمه های پر رابرجسته کنند. امام جمعه گراش باتشکر ازشورای محترم شهروعزیزانیکه در راستای مصالح مردم وخدمت به شهرستان تلاش کرده اند ازاختلاف سلایق سیاسی بعنوان امری خوب واجتناب ناپذیر یادکرد وباتصریح براینکه درتامین منافع ومصالح عامه بایداولویت هارامنظورداشت بروجود وحدت .والفت در مسائل مرتبط باشهرستان نیزتاکیدنمود.